Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Monument to Taras Shevchenko - Sevastopol

Sculptors Volodymyr Odrekhivskyy and Vasyl Odrekhivskyy, architect Georg Grigorianz
2003, bronze, granite, h-8,00 m, Sevastopol, Crimea, Ukraine
shevchenko-sevastopol-1
Monument to Taras Shevchenko - Sevastopol 2003, bronze, granite, h-8,00 m, Sevastopol, Crimea, Ukraine
shevchenko-sevastopol-2
Monument to Taras Shevchenko - Sevastopol 2003, bronze, granite, h-8,00 m, Sevastopol, Crimea, Ukraine
shevchenko-sevastopol-3
Monument to Taras Shevchenko - Sevastopol 2003, bronze, granite, h-8,00 m, Sevastopol, Crimea, Ukraine
shevchenko-sevastopol-4
Monument to Taras Shevchenko - Sevastopol 2003, bronze, granite, h-8,00 m, Sevastopol, Crimea, Ukraine
shevchenko-sevastopol-5
Monument to Taras Shevchenko - Sevastopol 2003, bronze, granite, h-8,00 m, Sevastopol, Crimea, Ukraine