Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Monument "Inspirers"

Sculptors Volodymyr Odrekhivskyy and Vasyl Odrekhivskyy, architect Volodymyr Scolozdra
1995, bronze, stone, h-12 m, Stryj, L'viv region, Ukraine
general height general height
general height
Monument "Inspirers" , general height 1995, bronze, stone, h-12 m, Stryj, L'viv region, Ukraine
general height general height
general height
Monument "Inspirers" , general height 1995, bronze, stone, h-12 m, Stryj, L'viv region, Ukraine
Taras Shevchenko, a fragment Taras Shevchenko, a fragment
Taras Shevchenko, a fragment
Monument "Inspirers" , Taras Shevchenko, a fragment 1995, bronze, stone, h-12 m, Stryj, L'viv region, Ukraine
Taras Shevchenko, a fragment Taras Shevchenko, a fragment
Taras Shevchenko, a fragment
Monument "Inspirers" , Taras Shevchenko, a fragment 1995, bronze, stone, h-12 m, Stryj, L'viv region, Ukraine
Taras Shevchenko, a fragment Taras Shevchenko, a fragment
Taras Shevchenko, a fragment
Monument "Inspirers" , Taras Shevchenko, a fragment 1995, bronze, stone, h-12 m, Stryj, L'viv region, Ukraine
Lesia Ukrainka, a fragment Lesia Ukrainka, a fragment
Lesia Ukrainka, a fragment
Monument "Inspirers" , Lesia Ukrainka, a fragment 1995, bronze, stone, h-12 m, Stryj, L'viv region, Ukraine
Lesia Ukrainka, a fragment Lesia Ukrainka, a fragment
Lesia Ukrainka, a fragment
Monument "Inspirers" , Lesia Ukrainka, a fragment 1995, bronze, stone, h-12 m, Stryj, L'viv region, Ukraine
Lesia Ukrainka, a fragment Lesia Ukrainka, a fragment
Lesia Ukrainka, a fragment
Monument "Inspirers" , Lesia Ukrainka, a fragment 1995, bronze, stone, h-12 m, Stryj, L'viv region, Ukraine
Lesia Ukrainka, a fragment Lesia Ukrainka, a fragment
Lesia Ukrainka, a fragment
Monument "Inspirers" , Lesia Ukrainka, a fragment 1995, bronze, stone, h-12 m, Stryj, L'viv region, Ukraine
Ivan Franko, a fragment Ivan Franko, a fragment
Ivan Franko, a fragment
Monument "Inspirers" , Ivan Franko, a fragment 1995, bronze, stone, h-12 m, Stryj, L'viv region, Ukraine